Bij LechnerConsult werken overwegend verzekeringsartsen en daar ben ik er één van. Waarom is het zo belangrijk dat bij LechnerConsult verzekeringsgeneeskunde bedreven wordt en wat hebben de opdrachtgever en de belanghebbende persoon daaraan?

Verzekeringsgeneeskunde is, net als huisartsgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde een breed specialisme dat zich bezighoudt met alle mogelijke ziektebeelden. Hartklachten, rugklachten, psychische klachten enz. kunnen terechtkomen bij de huisarts, de bedrijfsarts, de revalidatiearts en de verzekeringsarts. De klinische specialisten daarentegen, leggen zich toe op ziekten van hart en vaten of op botten of op het zenuwstelsel of de psyche enzovoort.

Een verzekeringsarts is getraind in het zich afvragen wat het ziekzijn van een bepaalde persoon, welke ziekte dan ook, betekent in het leven van die persoon. Hoe werkt ziekte uit op de mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving? Wat wordt van deze persoon verwacht en wat kan deze persoon daarvan wel en niet? Kan er iets gedaan worden, naast medische behandeling, om het werk, het leven in de familie, de eigen activiteiten, op een hoger plan te krijgen? Is de inperking van de mogelijkheden die een persoon heeft, toe te schrijven aan een ongeval, ziekte of anderszins en wat betekent die toeschrijving voor eventueel herstel en vergoeding?

Verzekeringsartsen vervullen hun taken in uiteenlopende kaders. In een project voor het 20ste EUMASS congres, in 2014, is er door medisch adviseurs van 15 Europese landen gekeken naar verzekeringsgeneeskunde, uitgaande van de taken die verzekeringsartsen in verschillende landen hebben. Verzekeringsartsen hebben verschillende taken, taken die verschillend georganiseerd worden en soms ook door anderen worden uitgevoerd. Typisch verzekeringsgeneeskundige taken zijn beoordeling van gezondheidsrisico’s bij het aangaan van een verzekering en het beoordelen van langdurige gevolgen van ziekte en ongeval voor werk en andere levensgebieden. Een taak die heel verschillend georganiseerd kan worden is de verzuimbegeleiding: in Nederland doen dat bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, in het buitenland meestal huisartsen.

Op basis van de vergelijkingen van taken en de discussies erover in verschillende landen werd het volgende kenmerkend gevonden voor de verzekeringsgeneeskunde: Het toepassen van medische kennis, methoden en waarden bij het uitvoeren van collectieve regelingen (publiek en privaat) voor (potentieel) zieke/ gehandicapte mensen. Die regelingen zijn er om de gevolgen van ziekte en handicap op te vangen, te helpen herstellen en/of vergoeden; het medische advies neemt daarbij een centrale plaats in.

Over de gevolgen van ziekte/ handicap heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een model opgesteld, de Internationale Classificatie van Functioneren en gezondheid, de ICF. Bij gevolgen van ziekte/ handicap gaat het om een complex geheel van uitingen van ziekte (bijvoorbeeld gebroken been) met beperkingen van mensen in hun omgeving (lopen), onder invloed van de kenmerken van die persoon (was een getrainde duurloper) en diens omgeving (flat tweede verdieping zonder lift). Die samenhang is in onderstaand plaatje schematisch getekend:

plaatje

Als het gaat om het beoordelen van de gevolgen van ziekte en ongeval, het dagelijkse werk van de verzekeringsarts, komen naast medische feiten ook persoonlijke en maatschappelijke normen en waarden aan de orde; dat is onvermijdelijk omdat het nou net gaat om de wisselwerking tussen individu en omgeving. Wat kan en wil de persoon in kwestie en wat mogen we van die persoon verwachten? Wat is belangrijk voor die persoon? Wat kan en wil de omgeving vragen en bieden en wat mogen we van de omgeving verwachten? Wat is belangrijk voor de omgeving?

Van een verzekeringsarts wordt niet verwacht dat hij of zij daarin een persoonlijk normatief standpunt inneemt, het advies moet “objectief” zijn. Objectief betekent in de praktijk dat de verzekeringsarts de vakinhoudelijke normen hanteert (zoals te vinden in richtlijnen en protocollen), niet gestuurd door de belangen van de opdrachtgever, belanghebbende persoon of aansprakelijke partij, of door de eigen maatschappelijk opvattingen van de verzekeringsarts. Om deze objectiviteit zo goed mogelijk te bereiken zijn de verzekeringsartsen bij LechnerConsult erkende medisch specialisten (of in opleiding daartoe), hanteren ze de richtlijnen die in hun vakgebied zijn opgesteld en nemen ze elkaar in intercollegiale toetsing regelmatig de maat.

De beoordelingen die verzekeringsartsen uitvoeren blijven individuele afwegingen in individuele gevallen, met de beperkingen die een generalistisch arts heeft, maar de omstandigheden worden optimaal gehouden voor transparante en professioneel juiste adviezen, die geen vragen oproepen maar beantwoorden.

 

dr. W.E.L. de Boer

Geef een reactie