Bij kwesties van medische aansprakelijkheid wordt de gezondheidsschade niet ‘direct’ veroorzaakt door een stoffelijk object – in het verkeer, bedrijfsongeval, sportletsel etc. – maar is deze vorm van letselschade bewerkstelligd door een persoon, door een geneeskundige behandelaar. Betreft dit een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar, dan kan op grond van het BW civiele aansprakelijkheid worden geclaimd.

Het gaat er bij deze aansprakelijkheidskwesties om dat de arts of andere gezondheidswerker een verwijt wordt gemaakt. Het hangt voornamelijk van hetgeen de behandelaar wordt verweten af, welke juridische weg wordt ingeslagen: privaatrechtelijk (civiele procedure) of publiekrechtelijk (straf- en tuchtrechtelijk). Betreft het opzet, grove nalatigheid of roekeloosheid, dan is meestal het strafrecht van toepassing. De meeste artsen zullen echter niet met opzet of met opzichtige nalatigheid hebben gehandeld, reden waarom artselijke fouten en fouten door andere medische beroepsbeoefenaren terecht komen bij het civiele of het tuchtrecht. Als de benadeelde, de gedupeerde van mening is dat de arts moet worden aangesproken op het verweten gedrag, maar een schadevergoeding niet aan de orde is, ligt de tuchtrechtelijke weg voor de hand.

Indien sprake is van mogelijke schade’vergoeding’ of een claim op dit gebied, blijft het civiele aansprakelijkheidsrecht over.

En dat is het terrein waarop ons kantoor zich beweegt. Overbodig om te vermelden is, dat vraagstukken op het gebied van medische aansprakelijkheid/fouten een gedegen medische kennis van uiteenlopende vakgebieden vraagt.

Een medische aansprakelijkheidsvraag komt bij ons binnen veelal via een stichting voor rechtsbijstand of een advocaat. De eerste vraag die in dergelijke gevallen moet worden beantwoord, is of de desbetreffende schade/het letsel kan worden toegerekend aan de behandelaar, en voorts of deze schade, dit letsel als verwijtbaar en vermijdbaar moet worden bestempeld. Het gaat er om of de arts heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame beroepsgenoot in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.

Voor het antwoord op die vraag baseert de medisch adviseur zich op de stukken die hij/zij krijgt aangeleverd en/of heeft opgevraagd.

In geval er onduidelijkheid of verschil van inzicht bij partijen bestaat over het feit of er wel of niet zorgvuldig is gehandeld; evenals welke gevolgen/blijvende schade aan het desbetreffend handelen van de arts/verpleegkundige/fysiotherapeut enz. kunnen/moeten worden toegeschreven, dan is meestal de volgende stap het in gang zetten van een expertise bij een deskundige op dat specifieke gebied.

Als het meezit kan na dit alles de casus worden afgewikkeld en bijvoorbeeld een percentage BI GP (Blijvende Invaliditeit voor de Gehele Persoon) worden vastgesteld. Ook is nogal eens nodig voor de belangenbehartiger/schadebehandelaar om bij de afwikkeling de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst, zoals opgesteld door de verzekeringsarts, of meer globaal door de bedrijfsarts) te betrekken.

Geef een reactie